Bezpieczeństwo w firmie Cyfrowy lekarz pierwszego kontaktu.

by Randa Pawel

Systemy mobilne – Studia Informatyczne

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problemami przetwarzania mobilnego, jednego z najmłodszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów informatyki. Idea umożliwienia użytkownikowi ruchomemu pełnego dostępu do danych niezależnie od miejsca i czasu staje się coraz bardziej możliwa do zrealizowania. Olbrzymi postęp technologiczny spowodował dostępność zaawansowanych i niedrogich urządzeń przenośnych i nawigacyjnych oraz systemów łączności bezprzewodowej. Powstaje duża liczba aplikacji oraz złożonych systemów informatycznych mających zapewnić użytkownikowi w terenie dostęp do informacji porównywalny ze stałym miejscem pracy. W ramach wykładu omówione zostaną najnowsze technologie mobilne i bezprzewodowe. Ukazana zostanie potrzeba stosowania systemów ruchomych, złożoność problemów w nich występujących jak i sposoby rozwiązania tychże problemów w oparciu o zaadoptowane metody stosowane w innych gałęziach informatyki.

Sylabus

Autor

Mikołaj Sobczak

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu relacyjnych i przestrzennych baz danych,

Programowanie obiektowe

Znajomość podstaw teorii grafów i reprezentacji grafowych,

Podstawy programowania rozproszonego,

Podstawowa wiedza z elektroniki i układów cyfrowych

Zawartość

Wykłady

Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych. Zapoznanie z ideą przetwarzania mobilnego. Pokazanie rozkwitu dziedziny oraz czynników wpływających na jej rozwój. Przedstawienie mnogości zastosowań, olbrzymich korzyści dla klienta końcowego oraz złożonych i nietrywialnych problemów, jakie stoją przed projektantami nowoczesnych systemów mobilnych.

Pojęcia i definicje. Podstawowe architektury, klasyfikacje terminali. Rozróżnienie między systemami mobilnymi i bezprzewodowymi. *Wykazanie cech i elementów złożonego, sieciocentrycznego systemu mobilnego.

Pozycjonowanie i nawigacja użytkowników mobilnych Podstawowe pojęcia nawigacyjne, określenie jednostek miar. Sposoby wyznaczania pozycji zliczonej i obserwowanej, urządzenia i systemy pozycjonujące. Nawigacja w budynkach i zintegrowane systemy nawigacyjne. Lokalny charakter informacji pozycyjnej oraz strategie jej uaktualniania.

Systemy nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, GALILEO Historia powstania, architektura i zasada działania satelitarnych systemów nawigacyjnych. Budowa satelity Navstar i odbiornika GPS. Błędy w określaniu pozycji i ich korekcja, systemy różnicowe, opis interfejsów komunikacyjnych.

Systemy komórkowe Idea i potrzeba stosowania systemów komórkowych. Podstawowe pojęcia i definicje. Zwiększanie pojemności systemów komórkowych. Omówienie zjawisk typu „roaming” i „handover”. Wady i zalety rozwiązań komórkowych.

Architektura i działanie systemu GSM Podstawowe komponenty systemu GSM, budowa i rodzaje terminali komórkowych, zespoły stacji bazowych, część centralowa. Utrzymywanie informacji o położeniu terminala, zestawianie połączeń. Bezpieczeństwo w systemie GSM, technologie transmisji danych w telefonii komórkowej.

Systemy łączności bezprzewodowej Geostacjonarne i niegeostacjonarne satelitarne systemy komunikacyjne. Systemy dyspozytorskie, trankingowe i przywoławcze. Telefonia bezprzewodowa, łączność w pąsmie obywatelskim. Systemy laserowe, podczerwone i ultradźwiękowe. Standardy Bluetooth i IrDA.

Reprezentacje danych przestrzennych i SIP Reprezentacje danych przestrzennych, dane atrybutowe. Helikalny typ danych przestrzennych. Charakterystyka systemów GIS i SIP i ich funkcjonalność. Podstawowe analizy czasowo-przestrzenne. Zastosowania systemów GIS.

Złożone problemy przetwarzania mobilnego Rekursywna dekompozycja przestrzeni przy zadanym poziomie rezolucji. Rozpraszanie danych przestrzennych. Marszrutyzacja geograficzna. Predykcja położenia użytkownika, pozycje niepewne.

Mobilne systemy baz danych Cechy charakterystyczne mobilnych systemów bazodanowych, transakcje mobilne. Zapytania i serwisy zależne od pozycji. Złożone zjawiska, jak replikacja i migracja danych. Problem zachowania spójności przy długich okresach wyłączeń. Tryby działania „na żądanie” i „rozgłoszeniowy”. Pojęcie „DATA ON AIR”

Bezprzewodowe sieci LAN Korzyści ze stosowania bezprzewodowych sieci LAN, architektury, rozwiązania zintegrowane. Standardy 802.11/ab/g/ oraz 802.16. Dostęp do medium w sieciach WLAN, rodzaje sprzętu sieciowego i rodzaje anten zewnętrznych. Bezpieczeństwo i zastosowania sieci WLAN.

Technologia WAP. Język WML Tworzenie serwisów WAP. Podstawy języka WML. narzędzi przydatne przy tworzeniu serwisów WAP

Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych Najnowocześniejsze zastosowania systemów mobilnych. Systemy sieciocentryczne. Przyszłościowe programy wykorzystujące technologie i przetwarzanie mobilne (np. DEEPWATER, LAND WARIOR). Bezpilotowe systemy latające (BSL), morskie i lądowe systemy bezzałogowe.

Laboratorium

Zapoznanie się ze środowiskiem Microsoft Visual Studio 2005 wykorzystywanym w projektowaniu aplikacji mobilnych

Zapoznanie się ze sposobem przechowywania danych na urządzeniach mobilnych

Stworzenie przykładowej aplikacji na urządzenie Pocket PC

Zapoznanie się z tworzeniem aplikacji mobilnej w J2ME

Stworzenie przykładowej aplikacji mobilnej w J2ME

Zapoznanie się z podstawowymi sposobami przechowywania danych geograficznych (GIS)

Stworzenie biblioteki służącej do wczytywania danych z plików MIF, SHP i ich konwersji do postaci relacyjnej

Stworzenie modułu do parsowania danych z odbiornika GPS w standardzie NMEA-0183

Stworzenie mobilnej aplikacji, wyświetlającej aktualną pozycję użytkownika, listę widocznych satelitów oraz ich pozycję

Stworzenie modułu pobierającego wektorowe dane przestrzenne z bazy danych i przygotowującego je do wyświetlenia

Stworzenie aplikacji wizualizującej wektorowe dane przestrzenne

Podstawy tworzenia stron WAP

Zaprojektowanie i implementacja przykładowego serwisu WAP

Moduły

Wykład

Wprowadzenie – znaczenie systemów mobilnych WIKI PDF PDFbw Podstawowe pojęcia i definicje WIKI PDF PDFbw Pozycjonowanie i nawigacja użytkowników mobilnych WIKI PDF PDFbw Systemy nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS, GALILEO WIKI PDF PDFbw Systemy komórkowe WIKI PDF PDFbw Architektura i działanie systemu GSM WIKI PDF PDFbw Systemy łączności bezprzewodowej WIKI PDF PDFbw Reprezentacje danych przestrzennych i SIP WIKI PDF PDFbw Złożone problemy przetwarzania mobilnego WIKI PDF PDFbw Mobilne systemy baz danych WIKI PDF PDFbw Bezprzewodowe sieci LAN WIKI PDF PDFbw Technologia WAP. Język WML WIKI PDF PDFbw Wojskowe, lotnicze i morskie zastosowania systemów mobilnych WIKI PDF PDFbw

Laboratorium

Zapoznanie się ze środowiskiem Microsoft Visual Studio 2005 wykorzystywanym w projektowaniu aplikacji mobilnych

SM-01-LAB-WIKI, SM-01-LAB-PDF, SM-01-LAB-PDF-BW Zapoznanie się ze sposobem przechowywania danych na urządzeniach mobilnych

SM-02-LAB-WIKI, SM-02-LAB-PDF, SM-02-LAB-PDF-BW Stworzenie przykładowej aplikacji na urządzenie Pocket PC

SM-03-LAB-WIKI, SM-03-LAB-PDF SM-03-LAB-PDF-BW Zapoznanie się z tworzeniem aplikacji mobilnej w J2ME

SM-04-LAB-WIKI, SM-04-LAB-PDF, SM-04-LAB-PDF-BW Stworzenie przykładowej aplikacji mobilnej w J2ME

SM-05-LAB-WIKI, SM-05-LAB-PDF, SM-05-LAB-PDF-BW Zapoznanie się z podstawowymi sposobami przechowywania danych geograficznych (GIS)

SM-06-LAB-WIKI, SM-06-LAB-PDF, SM-06-LAB-PDF-BW Stworzenie biblioteki służącej do wczytywania danych z plików MIF, SHP i ich konwersji do postaci relacyjnej

SM-07-LAB-WIKI, SM-07-LAB-PDF, SM-07-LAB-PDF-BW Stworzenie modułu do parsowania danych z odbiornika GPS w standardzie NMEA-0183

SM-08-LAB-WIKI, SM-08-LAB-PDF, SM-08-LAB-PDF-BW Stworzenie mobilnej aplikacji, wyświetlającej aktualną pozycję użytkownika, listę widocznych satelitów oraz ich pozycję

SM-09-LAB-WIKI, SM-09-LAB-PDF, SM-09-LAB-PDF-BW Stworzenie modułu pobierającego wektorowe dane przestrzenne z bazy danych i przygotowującego je do wyświetlenia

SM-10-LAB-WIKI, SM-10-LAB-PDF, SM-10-LAB-PDF-BW Stworzenie aplikacji wizualizującej wektorowe dane przestrzenne

SM-11-LAB-WIKI, SM-11-LAB-PDF, SM-11-LAB-PDF-BW Podstawy tworzenia stron WAP

SM-12-LAB-WIKI, SM-12-LAB-PDF, SM-12-LAB-PDF-BW Zaprojektowanie i implementacja przykładowego serwisu WAP

SM-13-LAB-WIKI, SM-13-LAB-PDF, SM-13-LAB-PDF-BW

Literatura

Najlepsze komputery mobilne || Mobilne przetwarzanie w chmurze w 2020 roku

Co to jest komputery mobilne

Komputery mobilne to jedna z najnowszych i rozwijających się technologii, która umożliwia transmisję danych w postaci głosu, obrazów, wideo za pośrednictwem urządzeń z dostępem do Internetu lub raczej bezprzewodowych bez fizycznego połączenia, takich jak komputery, urządzenia IoT itp.

Istotne branże komponentów zaangażowanych w technologię przetwarzania mobilnego lub mobilnego przetwarzania w chmurze to:

Komponenty sprzętowe mają różne typy, takie jak komponenty urządzeń lub urządzenia mobilne, które zapewniają usługę mobilności. Można je podzielić na różne segmenty, takie jak smartfony, przenośne laptopy, urządzenia IoT, tablety itp.

Te urządzenia sprzętowe mają mini komponent zwany receptorem zdolny do wykrywania, odbierania i wysyłania sygnałów danych. Jest skonfigurowany do pracy w trybie pełnego dupleksu, tj. Wysyłania i odbierania sygnałów w tym samym czasie.

Komponent mobilny to aplikacja, która działa na mobilnym komponencie sprzętowym. Jest to system operacyjny urządzenia.

Ten komponent zapewnia przenośność i mobilność oraz działa w oparciu o komunikację bezprzewodową i zapewnia obliczenia, które są rozproszonymi lokalizacjami i nie są podłączone do żadnej fizycznej lokalizacji.

Warstwa komunikacyjna stanowi podstawową infrastrukturę zapewniającą płynną i niezawodną komunikację. Obejmuje to czynniki, takie jak protokoły, usługi, przepustowość i portale wymagane do ułatwienia i obsługi. Ta warstwa oparta jest na fali radiowej. Sygnały są przenoszone drogą powietrzną i komunikują się z receptorami za pośrednictwem komponentów oprogramowania.

Format danych jest również zdefiniowany w tej warstwie, aby zapewnić bezkolizyjną komunikację między istniejącymi systemami, które świadczą tę samą usługę.

W 1981 roku: Osborne Computer Corporation wypuszcza na rynek pierwszy na świecie laptop konsumencki, Osborne 1, mimo że jego głównym ograniczeniem był wyświetlacz o wielkości 52 znaków w wierszu tekstu przy małym ekranie o przekątnej 5 cali.

Następnie w 1982 roku: HX-20 firmy Epson, przenośny komputer z małym monochromatycznym ekranem LCD o rozdzielczości 120 x 32.

W 1984 r .: Pierwszy system z ekranem dotykowym został opracowany w modelu Gavilan SC, który jako pierwszy został wprowadzony na rynek pod nazwą „laptop”.

W 1989 r .:Przenośny Apple Macintosh jest jednym z pierwszych wyposażonych w aktywną matrycę ekranu 640 x 400. To pierwszy wkład Apple w ruch komputerów mobilnych.

1990: Intel zapowiada swój procesor 20SL 386 MHz i był pierwszym procesorem zaprojektowanym specjalnie z myślą o komputerach mobilnych, wyposażonym w funkcje zarządzania energią i tryby uśpienia, aby oszczędzać baterię.

1992: Windows 3.1.1 zostaje wydany, a następnie staje się standardowym systemem operacyjnym dla laptopów

1993: Osobisty asystent cyfrowy został wprowadzony do Stanów Zjednoczonych przez firmę Apple.

• Firma Apple wprowadziła na rynek swojego pierwszego iPhone'a, który zintegrował się z najlepszymi możliwościami przeglądania Internetu oraz z ekranem dotykowym

2009: Motorola przedstawia Droida, który był pierwszym smartfonem z systemem Android.

• Apple wprowadza na rynek iPada, linię tabletów zaprojektowanych i opracowanych głównie jako platforma dla mediów audiowizualnych, w tym książek, czasopism, filmów, muzyki, gier i treści internetowych.

• Samsung wypuścił Galaxy Tab, tablet z systemem Android, aby konkurować z Apple iPad.

Wraz z tą ścieżką ewoluowała mobilna technologia komputerowa, a od momentu jej powstania około 1980 roku do chwili obecnej pojawiły się inne wynalazki i wkłady wielu różnych organizacji. Wciąż obserwujemy ogromny rozwój tych dziedzin i dzięki temu komputery mobilne będą kontynuować swoją drogę rewolucji.

Przetwarzanie mobilne jest szeroko rozpowszechnione w różnego rodzaju urządzeniach obsługujących przetwarzanie mobilne. Nie ogranicza się to tylko do komputerów lub telefonów komórkowych, jak widzieliśmy w historii komputerów przenośnych

Personal Digital Assistant, czyli PDA, jest rozszerzeniem lub modułem komputera, a nie substytutem i jest używany głównie jako elektroniczny organizer. Tego rodzaju urządzenie może udostępniać dane z systemami komputerowymi w procesie zwanym synchronizacją.

W tym procesie oba urządzenia będą uzyskiwać dostęp i komunikować się ze sobą w celu sprawdzenia aktualizacji w poszczególnych urządzeniach za pomocą połączenia Bluetooth lub podczerwieni.

Dzięki urządzeniom PDA użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do klipów audio, wideo, aktualizować dokumenty biurowe i wiele innych usług za pośrednictwem połączenia internetowego.

Smartfony to połączenie PDA i telefonu z aparatem i innymi funkcjami, takimi jak wykonywanie wielu programów jednocześnie.

Ten rodzaj urządzenia jest większy niż telefon komórkowy lub PDA, a także zawiera ekran dotykowy i jest obsługiwany za pomocą ruchów wrażliwych na dotyk w sieci. Na przykład. iPad, Galaxy Tabs, Blackberry Playbooks itp.

Zapewniają taką samą funkcjonalność jak komputery przenośne, a także wspierają mobilne przetwarzanie w znacznie lepszy sposób i mają ogromną moc obliczeniową.

• Multipleksowanie to proces gdzie wiele jednoczesnych sygnałów cyfrowych lub analogowych jest przesyłanych przez jeden kanał łącza danych.

Można go dalej podzielić na cztery typy. To są:

• A. Multipleksowanie z podziałem przestrzeni lub SDM

• W multipleksowaniu z podziałem częstotliwości widmo częstotliwości jest zdywersyfikowane na mniejsze pasma częstotliwości. Dzięki FDM wiele pasm częstotliwości może pracować jednocześnie bez żadnych ograniczeń czasowych.

• Proces ten ma zastosowanie zarówno do sygnałów analogowych, jak i cyfrowych.

• Prawdopodobieństwo marnotrawstwa przepustowości jest wysokie i ma mniejszą elastyczność.

• W technikach CDM unikalny kod jest zarezerwowany dla każdego kanału, dzięki czemu każdy z tych kanałów może wykorzystywać to samo widmo jednocześnie w tym samym momencie.

• Można uznać, że podział przestrzeni ma zarówno właściwości FDM, jak i TDM. W SDM określony kanał będzie używany w określonym paśmie częstotliwości przez określony czas.

MCC lub mobilne przetwarzanie w chmurze wykorzystuje przetwarzanie w chmurze do dostarczania i integrowania aplikacji na urządzeniach mobilnych.

Użyj tego Techniki mobilnego przetwarzania w chmurzeaplikacje mobilne można wdrażać zdalnie przy użyciu szybkości i elastyczności oraz przy użyciu szeregu narzędzi programistycznych.

Mobilne aplikacje w chmurze można budować lub aktualizować, a także dodanie nowej funkcji do istniejącej aplikacji można osiągnąć w szybki i efektywny sposób przy użyciu usług w chmurze.

Te aplikacje mobilne mogą być dostarczane na wiele różnych urządzeń z różnymi systemami operacyjnymi, zadaniami obliczeniowymi i mechanizmami przechowywania danych.

Te aplikacje w tym podejściu wymagają mniejszych zasobów urządzeń, ponieważ są architekturą obsługiwaną w chmurze, a także zwiększa się niezawodność dzięki temu, że dane są zapisywane i przechowywane w chmurze, co z kolei zapewnia większe bezpieczeństwo i niezawodność .

Aplikacje mobilne, które są budowane w oparciu o to architektura chmury uzyskać następujące korzyści:

• Lepsza synchronizacja danych dzięki metodyce „przechowuj w chmurze, uzyskuj do nich dostęp z dowolnego miejsca”.

Bezpieczeństwo w firmie Cyfrowy lekarz pierwszego kontaktu.

Michał Górecki

/

29 października 2021

Lekarze lubią technologię

Firma IQVIA na zlecenie Samsung zapytała lekarzy pierwszego kontaktu, którzy w placówkach publicznych pracują przez min. 50 proc. swojego czasu pracy, w jaki sposób korzystają oni w codziennej pracy ze smartfonów i tabletów. Wyniki badań wskazują, że niezależnie od swojego wieku, polscy lekarze w urządzeniach mobilnych dostrzegają potencjał zarówno na usprawnienie opieki nad pacjentami, jak i szansę na własną większą elastyczność zawodową. Również po ustaniu pandemii.

Niemal jednogłośnie ankietowani lekarze wszystkich grup wiekowych uznali, że technologie mobilne mogą i powinny znaleźć szersze zastosowanie w branży medycznej. 96 proc. lekarzy biorących udział w badaniu uznało smartfony i tablety za narzędzia przydatne w ich codziennej pracy. Aż dwie trzecie deklaruje przy tym, że komputer i papierowe formularze wolałoby w pracy zastąpić tabletem bądź smartfonem. Jako powód 9 na 10 lekarzy wskazało większą elastyczność, jaką zapewnia im technologia mobilna, a także lepszą efektywność wykonywanej pracy.

Na jednego specjalistę biorącego udział w badaniu przypadają średnio ponad 2 urządzenia mobilne, a najczęściej posiadaną w tej grupie zawodowej marką urządzeń mobilnych jest Samsung, bez względu na to czy jest to smartfon, czy tablet. Połowa lekarzy preferuje korzystanie ze smartfonu, a jedna trzecia woli tablet. Swoją biegłość w zakresie ich obsługi trzy czwarte respondentów określa jako zaawansowaną.

Na co musi zwrócić uwagę pacjent, przychodząc do lekarza?Rafał Stępniewski

Do czego lekarze wykorzystują technologie mobilne?

Z badania wynika, że aż 93 proc. przebadanych lekarzy używa smartfonu i tabletu do wyszukiwania aktualnie potrzebnych informacji, a także sprawdzania klasyfikacji chorób (65 proc.), zamienników i dawkowaniu leków (83 proc.) oraz przysługujących pacjentom refundacji (78 proc.). Lekarze na bieżąco śledzą też za pośrednictwem urządzeń mobilnych informacje o nowych farmakoterapiach i możliwościach leczenia (67 proc.), a także sprawdzają służbową pocztę i konsultują się z innymi lekarzami.

Smartfon służy im również do tego, by mogli być dostępni w nagłych wypadkach.Kryzys sanitarno-epidemiologiczny w światowej branży medycznej przyspieszył rozwój rozwiązań z grupy mHealth. Również w polskich przychodniach publicznych, gdzie w czasie pandemii teleporady stanowiły ponad 66 proc. wszystkich udzielanych porad dla jednej trzeciej lekarzy.

Blisko 9 na 10 z nich uznało, że telemedycyna jest dobrą formą komunikacji z pacjentami niewymagającymi badania fizykalnego i będzie nim także po ustaniu pandemii. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Samsung wynika, że już teraz dwie trzecie specjalistów woli polecać swoim pacjentom ogólnodostępne aplikacje mobilne monitorujące stan zdrowia, pozwalające kontrolować np. codzienny poziom cukru, poziom ciśnienia, tętna niż tradycyjne dzienniczki w formie papierowej.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami za zakresu bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

Leave a Comment