Edukacja techniczno-informatyczna

by Randa Pawel

XIV Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Komputerowy Rower”

[PRZEŁOŻONY]

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu zaprasza uczniów z klas IV-VI do udziału w XIV Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Komputerowy Rower”. Współorganizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

W konkursach w roku szkolnym 2021/22 nie mogą brać udziału zawodnicy którzy uczestniczyli w jakiejkolwiek z imprez z zakresu BRD w roku szkolnym, 2018/19/20/21 organizowanych przez MDK. Natomiast w tym roku szkolnym ci sami zawodnicy mogą występować we wszystkich konkursach.

Regulamin

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę oraz do 3 zawodników rezerwowych, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa - eliminacje) oraz sprawnością w obsłudze programu komputerowego „BERDE 2.0” (forma komputerowa - finał).

I etap

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 19.01.2022 r. e-maila:

z podaniem imienia nazwiska klasy zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi wraz z opiekunem i adresem mailowym opiekuna.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, ustalenie terminu zostanie przesłane mailem po 20 stycznia.

Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia, w przypadku eliminacji szkoła która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

II etap

Eliminacje - 26.01.2022 r. o godz. 9.00 w MDK, ul. Słowackiego 17.

Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (sprawdzian testowy). Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Czas - 20 minut.

Punktacja z części teoretycznej:

1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne

1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych

1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych

1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne

1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

III etap

Finał - 26.01.2022 r. o godz. 9.30 w MDK, ul. Słowackiego 17.

1. Test wiedzy (pisemny) z jednokrotnym wyborem odpowiedzi dla każdego uczestnika.

Punktacja z części teoretycznej jak w eliminacjach.

2. Sprawdzian umiejętności za pomocą programu komputerowego „BERDE 2.0” na komputerze dla każdego uczestnika.

Sprawdzian ten polegał będzie na przejechaniu rowerem trasy wylosowanej przez komputer wybierając tryb użytkownika programu Egzamin ( punkt 3 instrukcji), w warunkach normalnych z dźwiękiem, bez wyboru opcji: noc, deszcz, mgła, duży ruch, oraz bez wyboru opcji z naciśnięciem klawisza C.

Punktacja:

Zawodnik ma możliwość przejechania całej trasy tylko raz. Przejazd będzie zaliczony gdy zawodnik zbierze wszystkie niebieskie i jeden żółty punkt.

Dopuszcza się kolizje powodujące przerwanie przejazdu z winy programu-rozpoczęcie przejazdu od nowa , jedna kolizja z winy zawodnika 100 pkt kar. i rozpoczęcie przejazdu od nowa, 2 kolizje zakończenie przejazdu 200 pkt. kar. Rezygnacja z udziału 300 pkt. kar. Za nie zebranie punktów niebieskich 50 pkt. kar./za każdy

Do oceny przejazdu posłużą „punkty karne” a nie wynik gry.

Może zaistnieć sytuacja, że przejazd będzie odbywał się bez dźwięku dla wszystkich uczestników.

Organizator przewiduje możliwość dokonania zmian w regulaminie ze względów niezależnych od niego (np. awaria systemu komputerowego, brak zasilania itp.)

Wszelkie informacje można uzyskać u organizatora pod adresem mailowym

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej i praktycznej będzie Najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej.

Najlepsze drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora WORD w Radomiu oraz MDK.

Ochrona danych osobowych:

Dlaczego technik informatyk ?

„KAŻDY wybór, jakiego dokonujesz, ma swój rezultat końcowy.”

– Zig Ziglar

Drogi Gimnazjalisto!!!

Zapewne zadajesz sobie pytanie jaki zawód wybrać?

Zanim się zdecydujesz to pojawiają się kolejne pytania: ” Dlaczego ten zawód ? Dlaczego ten kierunek? Co będę miał(a) po ukończeniu kształcenia w danym zawodzie? ” Dokonasz analizy wszystkich „za” i „przeciw” , żeby utwierdzić się w przekonaniu, że Twój wybór będzie właściwy. Jeżeli myślisz o kształceniu w technikum o profilu technik informatyk przeczytaj uważnie ten artykuł do końca, może pozwoli on Ci odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego technik informatyk?”

Na wstępie wyjaśnijmy kluczowe pojęcie: co to właściwie jest informatyka? Źródła podają różne interpretacje tego pojęcia, poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane:

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia.

Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki, zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

Kolejnym bardzo ważnym pojęciem jest osoba wykonująca ten zawód czyli informatyk – kim właściwie jest informatyk?

Informatyk – osoba, która wykształciła się na specjalistę w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz znającego budowę i zasady działania urządzeń komputerowych, a także potrafiąca tworzyć, przekształcać i przekazywać dane za pomocą programów komputerowych. Zwykle jest to osoba o wysokim stopniu świadomości ogólnych i szczegółowych zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znająca języki programowania i potrafiąca stosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Obecnie pojęcie „informatyk” niewiele już znaczy bez przymiotnika lub konkretnego określenia. Wymienia się następujące specjalizacje związane z informatyką, takie jak: specjaliści ds. sieci komputerowych, baz danych, bezpieczeństwa informacji, oprogramowania oraz systemów teleinformatycznych, programiści i testerzy oprogramowania komputerowego i mobilnego, administratorzy systemów komputerowych, projektanci gier komputerowych, specjaliści systemów rozpoznawania mowy, informatycy medyczni, a nawet bioinformatycy.

Dlaczego warto wybrać kierunek technik informatyk?

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Branża IT jest jedną z najszybciej rosnących branż w Polsce. Perspektywy na najbliższe lata są jeszcze lepsze, głownie dzięki funduszom unijnym, które będą przeznaczone na rozwój innowacji. Młodzi informatycy są pozytywnie postrzegani za granicą, dlatego firmy walczą o to, by związali swą przyszłość z Polską. Już dziś nasze rodzime firmy mają problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Inne państwa UE mają podobny problem. Komisja Europejska w raporcie „E-skills for job in Europe” wskazała, że popyt na pracowników branży teleinformatycznej rośnie w tempie 4 proc. rocznie, przewyższając podaż. Natomiast cały rynek UE potrzebuje prawie 275 tys. pracowników z umiejętnościami cyfrowymi.

Branża IT jest jedną z niewielu która oparła się kryzysowi. Powodem dobrych wyników w branży IT jest wejście na polski rynek nowych firm informatycznych i teleinformatycznych, wzrost konkurencji i ciągły postęp technologiczny. Wszystkie te czynniki wymuszają podwyższanie jakości usług, często osiągane przez inwestycje w infrastrukturę IT. Nie bez znaczenia jest też kierunek informatyzacji i cyfryzacji administracji publicznej.

Istotny jest również dobór efektów kształcenia podstawy programowej. Według analizy rynku pracy informatycy najczęściej posługują się językami programowania takimi jak: C++/C#, SQL, HTML, CSS i PHP. Wśród narzędzi bazodanowych prym wiodą MSSQL, Oracle i MySQL.

Dane dotyczące ofert pracy jasno określają obszary zainteresowania pracodawców. 41% ofert pracy dotyczy programistów (w dużej części aplikacji internetowych), 20% administratorów sieci, a 16% instalatorów i serwisantów systemów komputerowych.

Według tych analiz oraz struktury ofert pracy kształcenie w zawodach branży IT jest wręcz konieczne, ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Ponadto kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka są na chwilę obecną optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Wybierając kierunek technik informatyk zdobędziesz wiedzę i umiejętności w obszarze montażu komputerów, instalacji systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych oraz projektowaniu stron internetowych i programowaniu aplikacji internetowych. Po ukończeniu szkoły średniej zdecydujesz czy kontynuował naukę na studiach wyższych ukierunkowanych w konkretny obszar informatyki, czy podjąć pracę czy rozpocząć własną działalność gospodarczą związaną z branżą IT.

Więcej szczegółowych informacji o poszczególnych obszarach nauczania w zawodzie technik informatyk znajdziesz: kwalifikacja E.12, kwalifikacja E.13 oraz kwalifikacja E.14.

Edukacja techniczno-informatyczna

Całość przeczytasz w 6 minut.

Jeśli masz w sobie ciekawość wyjaśnienia przyczyn obserwowanych zjawisk zachodzących w przyrodzie w skali makro i nano, zainteresowanie przedmiotami technicznymi i ścisłymi, techniką komputerową i symulacjami komputerowymi, to kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA jest właśnie dla Ciebie!

Studia te gwarantują pozyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów technicznych z zastosowaniem narzędzi informatycznych, projektowych, aparatury pomiarowej, symulacji numerycznych oraz nanotechnologii i materiałów funkcjonalnych.

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z inżynierii materiałowej, informatyki oraz przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala zapoznać się

z szeregiem zagadnień z zakresu: projektowania inżynierskiego, procesów technologicznych i administrowania systemów informatycznych.

Absolwent tego kierunku wykształci umiejętności i zdobędzie wiedzę niezbędną do pracy w laboratoriach wykorzystujących wysoko rozwinięte technologie dla mikroelektroniki, optoelektroniki, inżynierii kwantowej, biotechnologii oraz nanomateriałów i materiałów funkcjonalnych, pracy z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej, pomiarowej, medycznej i naukowej, pracy przy obsłudze systemów komputerowych a także zatrudnienie w przemyśle i bankowości.

Leave a Comment